Uitgangspunten

Afdeling 1. De overeenkomst tussen ten Hoeve & van der Horst Incasso en cliënten.
Afdeling 2. Opdrachten van ten Hoeve & van der Horst Incasso.
Afdeling 3. Communicatiemiddelen.
Bijlage I. Bijlage bij art. 5, afd. 1.
Bijlage II. Bijlage bij art. 5, afd. 1.

Afdeling 1. De overeenkomst tussen ten Hoeve & van der Horst Incasso en cliënten.
1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
‘opdrachtnemer’: ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f., h.o.d.n. ten Hoeve & van der Horst Incasso, ZZP Incasso .nl en Particuliere Incasso .nl, gevestigd te Utrecht aan de Staalstraat 29C;
‘cliënt’: de (rechts)persoon die opdrachtnemer verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten;
‘debiteur’: de (rechts)persoon op wie cliënt een vordering heeft, dan wel meent te hebben;
‘incassokosten’: de kosten die gepaard gaan met de inning van de vordering, waaronder de buitengerechtelijke kosten, het gemachtigdensalaris en de nakosten;
‘overeenkomst’: iedere overeenkomst die tussen de opdrachtnemer en cliënt tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
‘producten’: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden;
‘services’: alle prestaties die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden.
2. Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer aanvaarde opdrachten, alsmede op ten behoeve van cliënt verleende services, verrichte werkzaamheden en geleverde producten.
3. Totstandkoming/wijzigingen overeenkomst
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover de opdrachtnemer een opdracht van cliënt schriftelijk aanvaardt of door de opdrachtnemer uitvoering wordt gegeven aan de opdracht.
Indien cliënt een opdracht verstrekt, is zij daaraan gebonden. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding kan cliënt geen rechten ontlenen.
Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel enig bepaling in een Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van) de opdrachtnemer, danwel van derden die door opdrachtnemer zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst, zijn voor de opdrachtnemer niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd.
4. Toepasselijk recht en geschillen
Op deze voorwaarden, alsmede op de Overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Cliënt en opdrachtnemer hebben het recht om een geschil dat voortvloeit uit of samenhangt met deze overeenkomst, te doen beslechten in een arbitraal geding via www.e-court.nl overeenkomstig het Arbitrage Reglement van de Stichting E-Court. Geschillen, indien voorgelegd aan de (kanton)rechter, kunnen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de (kanton)rechter te Utrecht, behoudens voorzover een dergelijk beding in strijd is met Nederlands en/of Gemeenschapsrecht.
5. Tarieven
Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van opdrachtnemer. In beginsel wordt hierbij uitgegaan van het 'Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten', enig toepasselijk vreemd recht, alsmede redelijkheid en billijkheid, voorzover niet voorzien in bijgevoegde 'Bijlage I'. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.
De tarieven zijn opgenomen in een aparte offerte, waar deze algemene voorwaarden een onderdeel van uitmaken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is op de lopende opdrachten. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever tijdig voor de ingangsdatum informeren.
De opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen nadat door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever de mededeling van de prijsverhoging is gedaan, de overeenkomst per postschrijven te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging.
Alle bedragen, al dan niet gebezigd in deze voorwaarden of de overeenkomst, zijn exclusief BTW, dit is slechts anders voor zover één en ander nadrukkelijk (schriftelijk) is overeengekomen. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan de opdrachtgever doorberekend.
Provisie is verschuldigd over alle betalingen gedaan, ongeacht aan wie, nadat de opdrachtnemer de opdracht in behandeling heeft genomen. De datum van de bevestiging van de opdracht geldt als datum waarop de opdracht in behandeling is genomen.
Alle incassokosten trachten wij te verhalen op de debiteur. Incassokosten die verhaald zijn kunnen in rekening gebracht worden bij cliënt ('no cure, no fee'). De kosten voor een aanmaning zoals bedoeld in art. 6:96 lid 5 BW kunnen altijd in rekening gebracht worden bij cliënt. De procedures in conventie en reconventie worden daarbij als zelfstandig behandeld en ieder voor zich als 'cure', danwel 'no cure' aangemerkt. Indien een opdracht, om voor cliënt moverende redenen, wordt ingetrokken worden er conform het 'Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten', enig toepasselijk vreemd recht, alsmede redelijkheid en billijkheid, voorzover niet voorzien in bijgevoegde 'Bijlage I', bij cliënt kosten in rekening gebracht.
Indien de vordering van cliënt meer dan € 25.000,00 bedraagt, dient de gerechtelijke procedure worden behandeld door een advocaat-procureur. Bij akkoord zal er voor de werkzaamheden van de advocaat een afgesproken uurtarief aan cliënt in rekening gebracht worden. Naast deze kosten, zal aan cliënt incassokosten over het geïncasseerde bedrag worden berekend conform het 'Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten', enig toepasselijk vreemd recht, alsmede redelijkheid en billijkheid, voorzover niet voorzien in bijgevoegde 'Bijlage I', waarbij het geïncasseerde bedrag de som van het totaal van de door debiteur betaalde hoofdsommen en rente bedraagt, ongeacht aan wie of hoe de betaling heeft plaatsgevonden.
In alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt, bijvoorbeeld bij faillissement van debiteur en voor werkzaamheden en/of kosten welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden, is cliënt de gemaakte verschotten alsmede, voor de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag verschuldigd.
Indien de opdrachtgever, nadat de vordering door de opdrachtnemer in behandeling is genomen, op welke wijze dan ook de betaling zelf regelt, de behandeling frustreert, of de overgedragen vordering om wat voor reden dan ook terugvraagt/intrekt, is provisie verschuldigd over het volle bedrag van de vordering, naast de overige verschuldigde verschotten, proces- en executiekosten.
Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet dan, nadat debiteur tenminste eenmaal schriftelijk aangemaand of bij exploot tot betaling gesommeerd is. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling is gevolgd of een afbetalingsregeling tot stand gekomen is, worden eerst rechtsmaatregelen genomen.
Kosten van ambtshandelingen en niet-ambtshandelingen, uitgevoerd door derde partijen in het kader van de Overeenkomst, komen zonder uitzondering voor rekening van cliënt.
6. Opdracht
Indien cliënt opdrachtnemer opdraagt een vordering te incasseren, machtigt cliënt de opdrachtnemer om in naam van cliënt alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het inzicht van opdrachtnemer noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:
- het benaderen van de Debiteur, op welke wijze dan ook;
- het aan de Debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
- het ontvangen van gelden van de Debiteur;
- het treffen van een - gelet op de omstandigheden van het geval - redelijke betalingsregeling met de Debiteur;
- het (doen) starten van een (buiten)gerechtelijke procedure jegens de Debiteur;
- het aanvragen van (voorlopige) surséance van betaling van de Debiteur;
- het aanvragen van een faillissement van de Debiteur.
Iedere betaling door een Debiteur strekt allereerst ter voldoening van hetgeen opdrachtnemer aan commissie toekomt.
Er vindt geen tussentijdse afdracht van door opdrachtnemer geïncasseerde bedragen plaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Een vordering wordt voor het berekenen van commissie als betaald aangemerkt wanneer de datum van de registratie bij opdrachtnemer is gelegen drie dagen voor de datum van bijschrijving. Zonodig kan opdrachtnemer een betalingsbewijs verlangen. De termijn van drie werkdagen geldt niet indien de Debiteur de vordering via elektronische overschrijving voldoet.
De opdracht tot incasso eindigt indien er sprake van betaling door de Debiteur.
De opdrachtnemer is gerechtigd voortijdig haar incassoactiviteiten te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder (buiten)gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de Debiteur de vordering op juridische gronden betwist.
7. Gegevensverstrekking
De cliënt verplicht zich tegelijk met de overdracht van de vordering, dan wel op eerste verzoek aan de opdrachtnemer, alle noodzakelijke en wenselijke gegevens en bewijsstukken ter hand te stellen, zoals in het bijzonder een kopie van de overeenkomst, een recente en correcte specificatie van de vordering of een ander bewijs van schulderkenning, rekeningen en eventuele gewisselde correspondentie en de NAW-gegevens van debiteur.
Tevens zal de cliënt de opdrachtnemer onverwijld op de hoogte brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen haar en de debiteur.
De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle ter uitvoering van een overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van door de cliënt ingeschakelde derden.
Indien de cliënt de hierboven genoemde voorwaarden niet in acht neemt, is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te weigeren dan wel terug te geven én haar werkzaamheden op te schorten dan wel alle tengevolge van deze nalatigheid door de opdrachtnemer gemaakte extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen. De opdrachtnemer is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8. Betaling
Facturen worden door cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities, danwel tenminste binnen 14 dagen na ontvangst van de facturen.
Indien cliënt ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die de opdrachtnemer genoodzaakt is te maken.
9. Omzetbelasting
Alle in deze voorwaarden genoemde kosten en tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
10. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en/of aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.
De buitengerechtelijke en gerechtelijke incassoprocedure geschiedt voor rekening en risico van cliënt.
In geval van overmacht is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen bij opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
Opdrachtnemer is, onverminderd het in dit artikel bepaalde, met betrekking tot verrichte werkzaamheden, nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de verzekerde som terzake van vermogensschade van haar aansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtnemer is gerechtigd de verstrekte opdracht in voorkomende gevallen onder haar verantwoordelijkheid door derden te laten uitvoeren zoals advocaten en deurwaarders. Opdrachtnemer is bevoegd de door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënt te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor tekortkomingen van die derden is uitgesloten.
Opdrachtnemer voert haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan opdrachtnemer ter incasso zijn overgedragen. Evenmin kan opdrachtnemer aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in behandeling nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor opdrachtnemer.
Cliënt is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens cliënt in behandeling nemen en incasseren van door cliënt aan opdrachtnemer aangeboden vorderingen.
11. Recht tot wijziging algemene voorwaarden
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door opdrachtnemer gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft.
Afdeling 2. Opdrachten van ten Hoeve & van der Horst Incasso.

1. Toepasselijkheid
a. Deze afdeling is van toepassing op alle overeenkomsten, ten behoeve van de overeenkomst zoals bedoeld onder 'Definities', tussen ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f. en derde partijen, niet zijnde opdrachtgever(s), waaronder (gerechts)deurwaarders.

b. Deze afdeling is van mede van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten, ten behoeve van de overeenkomst zoals bedoeld onder 'Definities', van ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f. aan derde partijen, niet zijnde opdrachtgever(s), waaronder (gerechts)deurwaarders.
2. Prevalentie
Deze afdeling prevaleert over alle andere (conflicterende) bedingen welke onderdeel zijn van sub 1, onder a en b, genoemde.
3. Informatiekosten
a. ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f., danwel haar opdrachtgever, is nimmer (een vergoeding van) informatiekosten verschuldigd voor het opvragen van gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie ('GBA') danwel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ('Handelsregister') welke respectievelijk € 7,- en € 11,- te boven gaan.

b. ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f., danwel haar opdrachtgever, is nimmer (een vergoeding van) informatiekosten verschuldigd voor het opvragen van gegevens uit de GBA, danwel uit het Handelsregister, tenzij zij voor het opvragen uitdrukkelijke opdracht heeft gegeven.
4. Kosten van/bij ambtshandelingen
ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f., danwel haar opdrachtgever, is nimmer (een vergoeding van) kosten verschuldigd welke in het Btag gestelde te boven gaan, indien zij (enkel) tot uitvoering van een ambtshandeling opdracht heeft gegeven.

5. Afwikkelingskosten
a. ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f., danwel haar opdrachtgever, is (een vergoeding van) kosten verschuldigd, in het kader van een opdracht tot executie, niet zijnde kosten van een ambtshandeling, van ten hoogste 4% van het geïncasseerde bedrag, met een maximum van € 65,-, indien ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f., danwel haar opdrachtgever, haar eigen bankrekening ter beschikking heeft gesteld/stelt voor uitbetaling door de debiteur en expliciet opdracht heeft gegeven voor handelingen niet zijnde ambtshandelingen.

b. ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f., danwel haar opdrachtgever, is ten hoogste (een vergoeding van) kosten verschuldigd, in het kader van een opdracht tot executie, niet zijnde kosten van een ambtshandeling, van 5% van het geïncasseerde bedrag, met een maximum van € 90,-, indien ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f., danwel haar opdrachtgever, haar eigen bankrekening niet ter beschikking heeft gesteld/stelt voor uitbetaling door de debiteur en expliciet opdracht heeft gegeven voor handelingen niet zijnde ambtshandelingen.

c. Het genoemde onder a en b is enkel van toepassing voor afwikkelingskosten voor zover zij niet (geheel) verhaalbaar zijn op de debiteur.
Afdeling 3. Communicatiemiddelen

1. Geen spam, phishing I
Het is enkel toegestaan om gegevens, waaronder, maar niet uitsluitend, adresgegevens en telefoonnummers, van het domein 'hoevehorstincasso.nl', alsmede daarvan afgeleide e-mailadressen, te gebruiken ten behoeve van incasso-opdrachten of bedrijfsactiviteiten van ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f. Derhalve is dus niet toegestaan: (ongevraagde) reclame per post of e-mail, berichten met als doel het verkrijgen van bankgegevens ('phishing'), waaronder, maar niet uitsluitend, rekeningnummers en inlog- en pincodes, alsmede berichten welke inbreuk maken op rechten van anderen.
2. Geen spam, phishing II
Het is enkel toegestaan om de domein 'hoevehorstincasso.nl', alsmede daarvan afgeleide e-mailadressen, en daarmee samenhangende (e-mail)servers te gebruiken ten behoeve van incasso-opdrachten of bedrijfsactiviteiten van ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f. Het verzenden naar ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f. of gebruikmaken van in voorgaande volzin genoemde voor verzending of aflevering van: (ongevraagde) reclame per post of e-mail, berichten met als doel het verkrijgen van bankgegevens ('phishing'), waaronder, maar niet uitsluitend, rekeningnummers en inlog- en pincodes, alsmede berichten welke inbreuk maken op rechten van anderen, is dus niet toegestaan.
3. Boetebeding
Indien een partij (gedeeltelijk) handelt in strijd met art. 1 of 2 in deze afdeling, verbeurt deze partij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 100,- (zegge: honderd euro) per gebeurtenis, waarbij elk ontvangen (e-mail)bericht of telefoongesprek geldt als één gebeurtenis.
Bijlage I. Bijlage bij art. 5, afd. 1.

Buitengerechtelijk traject
Hoofdsom+rente t/m Tarief per buitengerechtelijke handeling*
Ongeacht het bedrag € 10,00 excl. BTW voor een aanmaning ex art. 6:96 lid 5 BW
< € 267 € 20,00 excl. BTW
> € 267 6% van de hoofdsom+rente excl. BTW, doch tenminste € 20,-, bij de eerste handeling.
> € 267 4,5% van de hoofdsom+rente excl. BTW, doch tenminste € 20,-, bij elke volgende handeling.
* handeling: kennisneming stukken (max. 0,5 uur)+eerste sommatie of aanmaning, elke opvolgende sommatie of aanmaning, kennisneming van correspondentie van de wederpartij en antwoord daarop (max. 0,5 uur), overige handelingen volgens uurtarief € 125,- (natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf incl. BTW)

Gerechtelijk traject
Hoofdsom+rente t/m Tarief per proceshandeling (€)
250 30
500 60
1.250 100
2.500 150
3.750 175
5.000 200
10.000 250
20.000 300
40.000 400
Onbepaald zoveel als toegewezen
Incasso kort geding Voornoemd +25%, tenminste € 50
‡ handeling: volgens het puntensysteem zoals gehanteerd bij het liquidatietarief sector civiel, (natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf incl. BTW).

Nakosten
Volgens uurtarief van € 125,- met een maximum van 0,5 punt van het toegewezen gemachtigdensalaris, doch tenminste € 25,- (natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf incl. BTW).

Bijlage II. Bijlage bij art. 5, afd. 1.

Wijze van verrekening van geinde gelden met uitgaven
Inkomende sommen bij opdrachtnemer en cliënt in het kader van de Overeenkomst komen in navolgende volgorde ten goede van:
1. Kosten van ambtshandelingen en niet-ambtshandelingen, uitgevoerd door derde partijen in het kader van de Overeenkomst;
2. Griffierecht;
3. Andere proceskosten, niet zijnde gemachtigdensalaris;
4. 10% van het gemachtigdensalaris en de buitengerechtelijke kosten;
5. Hoofdsom(men) en rente welke cliënt toekomen;
6. Resterend gemachtigdensalaris en buitengerechtelijke kosten.
In het geval van betalingsregelingen komt tenminste 50% van de termijnbetaling ten goede aan het gehele gemachtigdensalaris en de gehele som buitengerechtelijke kosten.

Versie 1.4